Etik Kurallar

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI


1- Hak ve hukuka uyum esastır.
2- Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.
3- Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
4- Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
5- İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
6- Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.
7- Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur.
8- Disiplin, iş ve çalışma düzenimizin ön koşuludur.
9- Kurumumuzda hizmet standartlarına uygun hareket edilmektedir


YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI


10- Tarım İl Müdürlüğü tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
11- Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
12- Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
13- Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
14- Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
15- Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
16- Başarılı çalışmalar takdir edilir.
17- Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
18- Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
19- Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.
20- Yöneticilerimiz, yetki ve sorumlulukları dahilinde hareket ederler.
21- Yöneticilerimiz, liderlik ve yönetim konusunda kendilerini daima yenilerler.
22- Yöneticilerimiz, yönetikleri birimlerin iş konularına ve mevzuatlarına hakimdirler.
23- Üst yöneticilerimiz, birimlerimizin faaliyetleri için kurum imkanlarını adil şekilde kullandırır.
24- Birimlerimiz arasında faaliyetlere yönelik belli aralıklarla bilgilendirme yapılır.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI


25- Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
26- Mesai kavramına özen gösterilir.
27- Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
28- Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
29- Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
30- Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
31- Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
32- Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilir.
33- Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
34- Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
35- Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
36- Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.
37- Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
38- Çalışanların performansı ödüllendirilir.
39- Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
40- Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
41- Personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırılır.
42- Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.
43- Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.
44- Personelimizin ünvan ve uzmanlık alanlarına göre iş dağılımı adaletli yapılır.
45- Çalışanların özlük hakları tam ve adil şekilde verilir.
46- Çalışanlarımız haksızlıklar karşısında yasal haklarını bilir ve kullanır.
47- Çalışanlarımız yetki ve sorumlulukları dahilinde hareket ederler

''