Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü


​Halis Turgut BAYDAR
Şube Müdürü V.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,
b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,
ç) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,
d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,
f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,
ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.
h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,
ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.
i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,
j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,
k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,
m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,
n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,
o) Hayvancılık üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak.
ö) Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve denetlenmek,
p) (Ek. 19/8/2015 tarihli ve 35 sayılı Olur) Su ürünleri satış yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
r) İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve türevleri ile bunlarla iştigal eden işletme ve tesislerle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslar ve yetkiler doğrultusunda yürütmek,
s) Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle denetlemek.
ş) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
t) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
​SIRA NO
ADI VE SOYADIÜNVANI
1
Yalçın ALGEDİKVeteriner Hekim
​2
İlhan UZUNVeteriner Hekim
​3
Özcan BAYDEMİRVeteriner Hekim
​4
Orhan HASKÖSEVeteriner Hekim
​5
Fatih URANLIVeteriner Hekim
​6
Erdal TEMELVeteriner Hekim
​7
Özlem POYRAZVeteriner Hekim 
​8
Tuna MELEZOĞLUVeteriner Hekim
​9
Dr. Çağlar ÇALIŞKANVeteriner Hekim
​10
Altan KIYMAZVeteriner Hekim
​11
Serdar HANÇERLİ​Veteriner Hekim
​12
Meltem KABAŞABANOĞLU
​Veteriner Hekim
​13
Ali AKGÜN​Veteriner Hekim
​14
Niyazi ALAN​Veteriner Hekim
​15
Tarık KÖSERECEP​Veteriner Hekim
​16
Pelin ÇANTA​Veteriner Hekim​
​17
​Ferdi TAŞÇI
​​Veteriner Hekim​
18
​Fuat TURHANOĞLUVeteriner Hekim​​
​19
Özgür UÇAR​Veteriner Hekim​​
​20
Yaşar Zeynel ÇERÇİLERZiraat Mühendisi
​21
​Uğur BAĞCE
Mühendis
​22
Fehim AKGÜN
Veteriner Sağlık Teknikeri
​23
​Mahmut MANİSA
​Sağlık Teknikeri
​24
Barış UYSAL
Veteriner Sağlık Teknisyeni
​25
Davut GEÇER
​Veteriner Sağlık Teknisyeni

''