Döner Sermaye Saymanlığı


ADI VE SOYADIÜNVANI
​1
Nedim YILMAZ​Sayman V.
2
​​İsa KÖROĞLU
​Tekniker
​3
​İsmail KÖSE​Teknisyen
​4
Remzi MEMEOĞLUTeknisyen
5
​​Bahattin TÜRKER​Memur
​6
​​Nurhan ÇELİK
​​Memur
 • Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (Bkz. Ek.2.1.2)
 • Her türlü istihkakların ve avansların evrakını, ödeme mektuplarını ve çekleri düzenlemek ve mahsuplarını yapmak,
 • İstihkakı ödenen kimsenin işletme ile alakasını kesmesi halinde idareye borcu veya ilişiği olup olmadığını araştırmak,
 • İşletmenin yapacağı sözleşmeleri mali mevzuat bakımından incelemek,
 • Ambarlara giren ve çıkan malların giriş ve çıkış fişlerini mahsuba bağlamak,
 • Veznedar, ayniyat ve ambar memurlarını kefalet kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,
 • Müdür tarafından verilen emir üzerine amiri ita mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek,
 • Ambarlarda verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtları ile uygunluğunu kontrol ederek noksanları müdüre bildirmek,
 • Bütçe ve çalışma programlarını inceleyerek bakanlıkça tasdik olunacak şekilde hazırlamak,
 • İşletme alacaklarının takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapmak ve muhasebe fişlerini düzenlemek.
 • Yıl sonunda mal sayım tutanaklarına ve ambar mizanlarına göre bilanço ve maliyet cetvellerini hazırlayarak Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
 • Yılsonu itibariyle Bakanlık ve Sayıştaya hesap vermek.
 • Saymanlık işlerini ve muhasebe yönetmeliği gereğince tutulacak olan muhasebe defter ve kayıtlarının günlük olarak yürütülmesini sağlamak,
 •  Veznedar ve saymanlık memurları arasında iş bölümü yapmak,
 • Muhasebe ile ilgili diğer işleri ifa etmek.


''