İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü


​Mustafa YAYLACI
Şube Müdürü

(9) İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,
b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,
c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak,
ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,
e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,
f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
ğ) İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak ve Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek,
h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
i) İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak,
k) İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak,
r) İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,
s) İlgili  kanunların  belirlediği  log  kayıtlarının  öngörülen  sürece  kaydedilmesini sağlamak,
ö) İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


​SIRA NO
ADI VE SOYADIÜNVANI
​1
Hasan ŞAHİN​Şef
​2
Yılmaz SARIKAYA Ziraat Teknikeri
​3
Zühre UZUNOĞLUZiraat Teknikeri
​4
Metin KÖKENTeknisyen
​5
Vahit DAĞLIOĞLUTeknisyen
​6
Salih Erkan İNCEGİLTeknisyen
​7
Selahaddin AYTeknisyen
​8
Erol GÖÇMEZTeknisyen
​9
Mesut ÇAKMAK
Teknisyen
​10
​Emin ERASLAN​Teknisyen
​11
Aycan ŞAHİNMemur
​12
Ömer TELLİMemur
​13Hilmi AKGÜNŞoför
​14
Murat USLUİşçi
15Cemal BAKLACIOĞLUİşçi
​16
Cevat ARABACIİşçi
​17
Yasin SEVİNÇİşçi
​18
Yusuf KENDİRCİİşçi
​19
Aliye KOLCUİşçi
​20
Necdet YAZICIİşçi
​21
Tolga AYRANCIİşçi
​22
Necati GEDİKİşçi (Valilikte geçici görevli)
​23
Şafak EMİRSATIİşçi 
​24
Hasan DEMİRKIRİşçi
​25​Yılmaz KENDİRCİ​İşçi
​26
​Ahmet ER​İşçi
​27
Derya Yavuz SALCI​​Mühendis (Kastamonu TKDK Geçici Görevli)
​28
​Orhan USTA
​Mühendis (Mardin TKDK Geçici Görevli)
​29
​H.Salih ALADA
​İşçi
​30
​Can KUŞOĞLU​İşçi
​31
​Mehmet Oğuzhan YAVUZİşçi
​32
​Nilgün ERCAN
​Daimi İşçi
​33
​Esat YILDIZ
​Memur
​34
​Gamze ÇEVİK
​Memur
​35
​Hüseyin KAHMAOĞLU
Sürekli ​İşçi
​36
​Şükrü KÜNDEŞ
​Sürekli ​İşçi
​37
​Halime SAKALLIOĞLU
Sürekli ​​İşçi
​38
​Ferhan BUTUROĞLU
Sürekli ​​İşçi
​39
​Abdullah ŞAHİN
​Sürekli ​İşçi
​40
​Fatma ÇAĞLAR
​Sürekli ​İşçi
​41
​Okan SAK
Sürekli İşçi​
​42
Yaşar BULUT
Daimi İşçi
​43
​Serdar GÜL
​Tarım İşçisi

''